ანგარიშის ბალანსი ხელმისაწვდომი ბალანსის წინააღმდეგ

მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ერთმანეთის მსგავსია, მაგრამ არსებობს განსხვავება ანგარიშის ბალანსსა და შესაძლო ნაშთს შორის. არსებული ნაშთი პირდაპირ გავლენას ახდენს ფულადი სახსრების დეპოზიტებზე ან განაღდებაზე, მაგრამ საბანკო ანგარიშში არსებული ანგარიშის ბალანსს დრო სჭირდება ცვლილებების განახლებისთვის, ან დეპოზიტებზე ფულადი სახსრების ზრდა, ან ფულადი სახსრების შემცირება. ამ სტატიაში დეტალურად არის აღწერილი ანგარიშის ნაშთის მნიშვნელობა და ანგარიშებში არსებული ბალანსი და სხვაობა ანგარიშის ნაშთსა და შესაძლო ნაშთს შორის.

საბანკო ანგარიში

რა არის ანგარიშის ნაშთი?

ანგარიშის ბალანსი მიუთითებს მიმდინარე მიმდინარე ნაშთზე, რომელიც არსებობს კონკრეტული პერიოდის კორპორატიულ ანგარიშში ან პირად ანგარიშში. მიმდინარე ნაშთი განახლდება საბანკო ბიზნესის დასრულებისთანავე, და იგი იგივე რჩება ბანკის დახურვის მომენტამდე. შედეგად საქონლის შეძენისას ან დეპოზიტების გაკეთების ან სადებეტო ბარათის გამოყენებით თანხის ამოღებისას, ანგარიშის ბალანსი დაუყოვნებლივ არ განახლდება. იგი განახლდება საბანკო აღრიცხვის სისტემაში შემდეგ დღეს.

რა არის ბალანსი?

საბანკო ანგარიშში არსებული ბალანსი მიუთითებს იმ თანხების ოდენობაზე, რომლებიც ანგარიშზეა მის შესვლის დროს. ეს ნიშნავს, რომ როდესაც გარიგება ხორციელდება სადებეტო ბარათის გამოყენებით, ან დეპოზიტების გაკეთებით, ან ბანკომატის აპარატების საშუალებით თანხის განაღებით, იგი დაუყოვნებლივ განახლდება და საბანკო ანგარიშში არსებული ბალანსის მითითებით.

ანგარიშის ბალანსში მითითებული თანხების და არსებული ნაშთის განხილვისას, არის რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ეს ორი მნიშვნელობა თანაბარი არ არის, რაც ნიშნავს, რომ ანგარიშის ბალანსი აღემატება შესაძლო ნაშთს. ეს ძირითადად იმით არის განპირობებული, რომ ანგარიშის ბალანსი დღეში ერთხელ ხდება ამა თუ იმ პერიოდში, ყველა ბანკის ბიზნესის დახურვის შემდეგ. ამასთან, არსებული ბალანსი დაუყოვნებლივ განახლდება გარიგების დროს. რამდენადაც ადამიანი არ აკეთებს შესყიდვებს, ზოგჯერ შეიძლება იყოს განსხვავებები ამ ორ ანგარიშის ნაშთებს შორის, წარმოდგენილი ჩეკებისთვის ფულადი სახსრების ამოღების შედეგად.

სხვაობა ანგარიშის ბალანსსა და შესაძლო ნაშთს შორის

ზოგჯერ განსხვავებამ შეიძლება გამოიწვიოს გაუგებრობა მომხმარებლებისთვის და ასევე უფრო მეტი შანსია შეცდომები, რომ მოხდეს შეცდომები სააღრიცხვო სისტემების საშუალებით ფიგურების დამატების და გამოკლებისას. თუ შესყიდვები განხორციელდა ღამით, ან ვერ მოახერხა ვაჭრების მოთხოვნა, რომ მოითხოვონ მომხმარებლების ანგარიშებიდან შესყიდვები, შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ანგარიშის ნაშთებზე. ამრიგად, ყოველთვის არის უსაფრთხო, რომ მომავალი მითითების შესახებ ყველა სააღრიცხვო ჩანაწერი შეინახოთ საბანკო დეკლარაციებით.

რა განსხვავებაა ანგარიშის ბალანსსა და შესაძლო ნაშთს შორის?

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ საბანკო ანგარიშზე არსებული ნაშთის მითითება მიუთითებს იმ ზუსტი ოდენობით, რაც ანგარიშზეა მომხმარებელთა გამოკითხვის დროს. ამასთან, ანგარიშის ბალანსი განახლდება დღის კონკრეტულ პერიოდში, შესაბამისად, შეიძლება იყოს შემთხვევები, როდესაც ანგარიშის ნაშთები არ არის დატვირთული არსებული ნაშთით.

ფოტოები ავტორი: Simon Cunningham Flickr– ით (CC BY 2.0), Sergio Ortega (CC BY- SA 3.0)

შემდგომი კითხვა:


  1. სხვაობა მიმდინარე ბალანსსა და შესაძლო ბალანსს შორის