ძირითადი განსხვავება - დისტილაცია ექსტრაქციის წინააღმდეგ

მიუხედავად იმისა, რომ დისტილაცია და მოპოვება ორი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ფიზიკური განცალკევების მეთოდია, რომელთა ინდუსტრიაში თანაბარი მნიშვნელობა აქვს მრავალი ქიმიკატების მისაღებად სუფთა ქიმიკატების მიღებას, არსებობს განსხვავება დისტილაციასა და ამოღებას შორის მათ პროცედურებზე დაყრდნობით. დისტილაციასა და მოპოვებას შორის ძირითადი განსხვავება ისაა, რომ დისტილაცია მოყვება თხევადი ნარევის გათბობას და თხევადი ორთქლის შეგროვებას მათ ადუღებულ წერტილში და აორთქლდება ორთქლი სუფთა ნივთიერების მისაღებად, ხოლო მოპოვების დროს, გამონადენის დროს გამოიყენება შესაფერისი გამხსნელი. .

რა არის დისტილაცია?

დისტილაცია თხევადი ნარევების განცალკევების ერთ – ერთი უძველესი, მაგრამ მაინც ყველაზე ხშირად მეთოდია, მათი დუღილის წერტილებში არსებული განსხვავებების საფუძველზე. იგი მოიცავს თხევადი ნარევის გათბობას თანდათანობით, რათა მივაღწიოთ სითხეში მდუღარე წერტილებს, მიიღოთ მათი ორთქლი სხვადასხვა დუღილის წერტილებში და ამის შემდეგ ხდება ორთქლის კონდენცირება თხევადი ფორმით სუფთა ნივთიერების მისაღებად.

განსხვავება დისტილაციასა და ექსტრაქციას შორის

რა არის ექსტრაქცია?

მოპოვების პროცესი გულისხმობს მყარი ან თხევადი ნარევიდან აქტიური აგენტის ან უვარგისი ნივთიერების გატანას, შესაბამისი გამხსნელის გამოყენებით. გამხსნელი არც სრულად და არც ნაწილობრივ არ ხვდება მყართან ან სითხესთან, მაგრამ მისი გამომწვევი მოქმედება ხდება მის აგენტთან. აქტიური აგენტი მყარი ან თხევადი ნარევიდან გადადის გამხსნელში მყარ ან თხევასთან ინტენსიური კონტაქტით. გამხსნელში შერეული ფაზები გამოყოფილია ცენტრიფუგის ან სიმძიმის განცალკევების მეთოდით.

რა განსხვავებაა დისტილაციასა და ექსტრაქციას შორის?

დისტილაციის და ექსტრაქციის მეთოდები

დისტილაციის მეთოდი

განვიხილოთ თხევადი ნარევი ოთხი სითხეებით, A, B, C და D.

დუღილის ქულები: Bpliquid A (TA)> Bpliquid B (TB)> Bpliquid C (TC)> Bpliquid D (TD)

(ნაკლებად არასტაბილური ნაერთი) (ყველაზე არასტაბილური ნაერთი)

ნარევის ტემპერატურა = ტმ

განსხვავება დისტილაციასა და ექსტრაქცია-დიაგრამის დისტილაციას შორის

თხევადი ნარევის გათბობისთანავე, ყველაზე არასტაბილური თხევადი (D) ტოვებს ნარევი პირველ რიგში, როდესაც ნარევის ტემპერატურა უდრის მის დუღილის წერტილს (Tm = TD), ხოლო სხვა სითხეები ნაზავში რჩება. თხევადი D- ის ორთქლი გროვდება და კონდენსატდება, რომ მიიღოთ სუფთა სითხე D.

თხევადი სითბოს შემდგომი გაცხელებით, სხვა სითხეები ასევე ადუღებენ მათ დუღილის დროს. როგორც დისტილაციის პროცესი გრძელდება, ნარევის ტემპერატურა იზრდება.

ექსტრაქციის მეთოდი

განვიხილოთ აქტიური ნივთიერება A არის თხევადი B- ში და ისინი მთლიანად ცვალებადია. გამხსნელი C გამოიყენება B– სგან გამიჯნვისთვის. თხევადი B და თხევადი C არ არის გადამყვანი.

განსხვავება დისტილაციასა და ექსტრაქცია-მოპოვების დიაგრამას შორის

1: ნივთიერება A იხსნება თხევად A- ში

2: გამხსნელი C- ის დამატების შემდეგ, ზოგიერთი მოლეკულა თხევადი A- ში გადადის გამხსნელ C- ში

3: რაც დრო გადის, უფრო მეტი მოლეკულა გადადის გამხსნელში C. (გამხსნელში A- ს ხსნადი უფრო მეტია, ვიდრე თხევადი A– ში)

4: გამხსნელი C განცალკევებულია თხევადი A– სგან, რადგან ისინი წარმოუდგენელია. კიდევ ერთი მეთოდი გამოიყენება A გამონადენისგან იზოლირებისთვის.

მრავალჯერადი მოპოვება ხდება, რომ A მთლიანად გამიჯნდეს A გამხსნელიდან B. ტემპერატურა ამ პროცესში მუდმივია.

დისტილაციის და ექსტრაქციის ტიპები

დისტილაცია: დისტილაციის ყველაზე ხშირად გამოყენებული მეთოდებია ”მარტივი დისტილაცია” და ”წილადი დისტილაცია”. მარტივი დისტილაცია გამოიყენება, როდესაც განცალკევებულ სითხეებს საკმაოდ განსხვავებული დუღილის წერტილები აქვთ. ფრაქციული დისტილაცია გამოიყენება, როდესაც განცალკევებული ორი სითხე თითქმის ერთნაირი დუღილის წერტილებს ფლობს.

მოპოვება: ყველაზე ხშირად ხელმისაწვდომი მოპოვების ტიპები არის "მყარი - თხევადი მოპოვება" და "თხევადი - თხევადი მოპოვება". მყარი - თხევადი მოპოვება გულისხმობს გამხსნელის გამოყენებით ნივთიერების მყარი გამოყოფა. თხევადი - თხევადი მოპოვება გულისხმობს ნივთიერების იზოლირებას თხევადიდან გამხსნელის გამოყენებით.

დისტილაციის და ექსტრაქციის პროგრამები

დისტილაცია: განცალკევების ეს მეთოდი გამოიყენება ნედლი ნავთობის წარმოების, ქიმიური და ნავთობის ინდუსტრიის ფრაქციული დისტილაციის დროს. მაგალითად, ბენზოლისგან გამოყოფა ტოლუენის, ეთანოლის ან მეტანოლისგან წყლისა და ძმარმჟავას აცეტონისგან.

მოპოვება: იგი გამოიყენება წყლისგან ორგანული ნაერთების, როგორიცაა ფენოლი, ანილინი და ნიტრატირებული არომატული ნაერთების იზოლირება. ასევე სასარგებლოა ეთერზეთების, ფარმაცევტული საშუალებების, არომატების, სუნამოების და საკვები პროდუქტების მოპოვება.